Algemene Voorwaarden KarMa Centrum

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van het KarMa centrum. In
deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.

1. Aansprakelijkheid
– De aangeboden diensten binnen het KarMa centrum zijn onder geen
beding bedoeld als medische handeling of therapie en kunnen derhalve
niet worden gezien als vervanging van een bezoek aan een arts.
– Het KarMa centrum houdt zich niet verantwoordelijk voor het kwijtraken
van of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.

2. Integriteit
– Alles wat wordt besproken en behandeld binnen het KarMa centrum
gebeurt met de grootst mogelijke integriteit en bewaking van privacy.
Emotionele veiligheid staat voorop.

3. Recht tot weigering deelname
– Het KarMa centrum heeft ten alle tijden het recht een cursist of deelnemer
de toegang tot de ruimte en deelname aan activiteiten te ontzeggen zonder
opgaaf van redenen. Het vaststellen van het, al dan niet, succesvol
afronden van een cursus gebeurt onder bevoegdheid van de eigenaren van
het KarMa centrum.

4. Betalingsvoorwaarden
– Na schriftelijke bevestiging van deelname aan een activiteit in het KarMa
centrum geldt een betalingsverplichting vanaf 14 dagen voor aanvang van
een cursus, vanaf 2 dagen voor aanvang van een eendaagse workshop en
vanaf 2 dagen voor aanvang van een geboekt consult. Bij annulering van
een geboekte dienst zal het te betalen bedrag minimaal 50% zijn van de
deelnamekosten, al naar gelang de duur voor aanvang binnen de termijn
van betalingsverplichting.

5. Intellectueel eigendom
– Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze
informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of
misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de
regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het KarMa centrum is het
niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het KarMa centrum.

6. Prijzen
– Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten
die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten,
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met het
KarMa centrum te mogen claimen of te veronderstellen.
KarMa centrum streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.karmacentrum.nl
onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder
enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het
recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen
zonder enige voorafgaande mededeling. KarMa centrum aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via
hyperlinks verwijzen.

7. Aangekochte producten ruilen of retourneren
– Elk aangekocht artikel uit de winkel mag zonder opgaaf van redenen geruild of
geretourneerd worden mits onbeschadigd en binnen 4 weken na aankoop. Neem
alstublieft contact op met het KarMa centrum om een eventuele ruil of
retournering zo goed mogelijk te laten verlopen.
Langer dan 4 weken na aankoop een product ruilen kan enkel in overleg met het
KarMa centrum.

8. Klachten
– Eventuele klachten over de levering van aangeboden diensten dienen te
worden gecommuniceerd met één of beide eigenaren van het KarMa
centrum. Dit kan via email of telefonisch. Er zal al het mogelijke worden
gedaan om de klacht te verhelpen en gezamenlijk tot een oplossing te
komen naar wederzijdse goedvinding.

9. Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente
versie van de disclaimer van www.karmacentrum.nl op deze pagina.